บางจาก YY Contest ออกแบบแผนธุรกิจเพื่อสังคม

YY Contest มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง Yunus Center และ Yunus Social Business organizations ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และ บริษัทธุรกิจเพื่อสังคมในเครือของ Yunus ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก Yunus Center

Read more

ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสผ่านทาง WTH Newsletter ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561

Workability Thailand (WTH) ขอเรียนเชิญท่านติดตาม WTH Newsletter ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลและข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล กิจกรรม องค์ความรู้ ขององค์กรสมาชิก และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการสร้างงานและขยายโอกาสของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน โดยจะเผยแพร่เป็นประจำในทุกไตรมาส สำหรับ WTH Newsletter ฉบับที่ 1 ทุกท่านสามารถ

Read more

รัฐบาลไทยร่างกฎพิจารณาจัดตั้งเมืองกีฬา SPORT CITY ยกระดับเป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วมกับ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา Sport City ประจำปี 2561

Read more

คุณธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ. นนทบุรี พูดคุยประเด็นการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการไทยในรายการ “เป็นกันเอง”

คุณธีรยุทธกล่าวว่า การที่จะให้คนพิการดำรงชีวิตได้อย่างอิสระนั้นคนพิการจะต้องได้รับสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็น ระบบขนส่งสาธารณะ, บริการผู้ช่วยคนพิการ และพัฒนาศูนย์บริการทั่วไปของคนพิการให้ได้มาตรฐาน ISO โดยศูนย์มีหน้าที่ สำรวจ ค้นหา เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุย จัดกิจกรรมให้กำลังใจเสริมพลัง ฝึกทักษะการใช้ชีวิต รวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน (Peer Counseling) เพื่อเยียวยาทางด้านจิตใจที่เกิดจาก คนพิการช่วยคนพิการ และให้คนพิการสามารถออกสู่สังคมได้มากขึ้น และทำให้คนในสังคมมีทัศนคติมองคนพิการดีขึ้น

Read more

Workability Thailand เข้าร่วม Workshop ระดมความคิดเห็นกับ Youth CO:LAB ภายใต้การดูแลของ Thailand Social Innovation Platform, United Nation

Workability Thailand เข้าร่วม Workshop ระดมความคิดเห็นกับ Youth CO:LAB ภายใต้การดูแลของ Thailand Social Innovation Platform, United Nation [NEWs] Workability Thailand เข้าร่วม Workshop ระดมความคิดเห็นกับ

Read more

Tommy Hilfiger และคอลเล็กชันใหม่ของ Tommy Adaptive ไลน์เสื้อผ้าดีไซน์สำหรับผู้พิการ

Tommy Hilfiger และคอลเล็กชันใหม่ของ Tommy Adaptive ไลน์เสื้อผ้าดีไซน์สำหรับผู้พิการ มีหลากหลายแบรนด์เสื้อผ้าที่ออกแบบเสื้อผ้าแบบ ready-to-wear สำหรับผู้พิการ แต่เสื้อผ้า ready-to-wear เหล่านั้นอาจจะไม่พร้อมใส่ในชีวิตจริง Tommy Hilfiger แบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติอเมริกันจึงริเริ่มดีไซน์เสื้อผ้าสำหรับผู้พิการอย่างแท้จริง ภายใต้ไลน์ Tommy Adaptive ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2016

Read more

กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

[News] กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน โดยขอรับแบบคำขอได้ที่ www.dlt.go.th และ www.roadsafefund.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พค. 2561 Workability Thailand: Empowering PWDs through work

Read more

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Smart Startup ภูมิภาค 2018 : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Smart Startup ภูมิภาค 2018 : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” โดย นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ข้อมูลการจัดงานในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:30-12:00 น.

Read more

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสร้างอาชีพช่างให้คนพิการ พลิกชีวิตทางสังคม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสร้างอาชีพช่างให้คนพิการ พลิกชีวิตทางสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้รับภารกิจในการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานคนพิการร่วมกับผู้รับการฝึกทั่วไปตามหลักสูตรของกพร. 2.การศึกษารูปแบบที่เหมาะในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ โดยใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายด้านคนพิการทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO 3.การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและนานาชาติ ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ของคนพิการ

Read more

จังหวัดลำปาง เดินหน้า “นครลำปางสู่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล”

จังหวัดลำปาง เดินหน้า “นครลำปางสู่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” นำร่องเป็นจังหวัดที่ 6 มุ่งขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยผสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ลำปางเป็นเมืองที่สามารถท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ทุกวัย ไร้ข้อจำกัด ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน และการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคาร สถานที่ และบริการต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

Read more