Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs/wp-content/themes/colormag/single-post-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2.php in D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 634

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs/wp-content/themes/colormag/single-post-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2.php in D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 637

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs/wp-includes/theme-compat/single-post-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2.php in D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 640
รัฐบาลไทยร่างกฎพิจารณาจัดตั้งเมืองกีฬา SPORT CITY ยกระดับเป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน

รัฐบาลไทยร่างกฎพิจารณาจัดตั้งเมืองกีฬา SPORT CITY ยกระดับเป็นศูนย์กลางกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานร่วมกับ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา Sport City ประจำปี 2561 ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมืองกีฬานี้จะมีโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ และสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ อีกยังเป็นการพัฒนาสนามแข่งฯในระดับภูมิภาคของประเทศให้รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดตื่นตัวใน กีฬามากขึ้น และยังเป็นการจัดประกายให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาในแต่ละจังหวัดให้ก้าวสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไปอีกด้วย อีกทั้งเป็นประโยชน์กับวงการกีฬาคนพิการเกิดขึ้นแน่นอน สิ่งแรกคือนักกีฬาคนพิการได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันกีฬาคนพิการได้เข้ามาอยู่ในศูนย์กลางของวงการกีฬาไทยแล้ว และ พาราลิมปิกเอง ซึ่งเป็นผู้ดูแลกีฬาคนพิการทั้งหมดกว่า 30 ชนิดกีฬา ทำให้เราจะมีการกระจายการแข่งขันหรือการอบรมบุคลากรกีฬาคนพิการไปจัดในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น

ขณะนี้ได้มีการร่างกฎเกณฑ์พิจารณา และเสนอหลักเกณฑ์ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จนรวมไปถึงคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกเมืองกีฬา ประจำปี 2561 เพื่อนำไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่อไปแล้ว นอกจากนี้เรายังได้มีการกำหนดให้จังหวัดต่างๆ ยื่นความประสงค์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬาประจำปี 2561 ภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก: http://www.ryt9.com/s/nnd/2829024

Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership
# SPORT CITY

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่: www.workabilitythailand.com