Membership

mahatai-150x150
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
“คุณธรรมนำฟื้นฟู พัฒนาสู่ประชาสังคม”
siam
บริษัท สยามนิชชิน จำกัด
"ผู้แทนจำาหน่ายสินค้าสำหรับคนพิการ ที่เข้าใจคนพิการ"
mirt-300x300
กลุ่มมิตรผล
"กลุ่มมิตรผล สร้างคุณค่า…สร้างอนาคต"
bet-300x300
บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด
"ผู้นำธุรกิจไอทีเพื่อคนพิการ"
il-150x150
บริษัท ไอแอล โซลูชั่น จำกัด
"ผู้พัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน สำาหรับการดูแลคนพิการ"
keng-300x300
เคียงบ่าเคียงไหล่
"เคียงข้างคนพิการคืนสู่สังคม"
farm-1-300x300
มูลไส้เดือนฟาร์มดี
"ฟาร์มไส้เดือนของคนพิการเพื่อส่งเสริมศักยภาพคนพิการ และสนับสนุน องค์กรคนพิการ แห่งการพึ่งตนเอง"